Hållbarhetsstyrning

Lammhults Design Group utövar ett aktivt och långsiktigt ägande med fokus på lönsam tillväxt av en grupp möbel- och inredningsföretag i norra Europa. Genom en stark ekonomisk ställning skall koncernen vara en stabil partner för våra kunder och samarbetspartners samt inte minst skapa värde till våra ägare samt vara en attraktiv arbetsgivare och intressant aktör för nya förvärv. Finansiella mål och styrning redovisas i koncernens årsredovisning.

Koncernens styrning av social och miljömässig hållbarhet regleras huvudsakligen av de uppförandekoder och policys som är fastställda av styrelsen. Lammhults Design Group är dedikerade till att driva sin verksamhet i enlighet med FN Global Compacts tio principer och med den vägledande standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande och dess principer om etiskt uppförande, respekt för rättsstatsprincipen, respekt för internationella normer och förväntningar, respekt och hänsyn till intressenters krav och förväntningar, ansvarstagande, transpararens, försiktighetsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta utgör fundamentet och ska genomsyra hela organisationen, värdekedjan och våra produkter och tjänster.

Lammhults Design Groups produkter har en tradition av ansvarsfull och hållbar design och produktion. Våra produkters kvalitet och långa livslängd är en förutsättning för hållbar konsumtion. Vår ambition är att vara föregångare och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral, och integritet är integrerade delar av Lammhults Design Groups verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter när vi skapar och erbjuder produkter och tjänster. Vi ser till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter och att minska risker i vår egen organisation, våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet alltid uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i bolagens affärsprocesser och ingår i bolagens ledningssystem. Vi vill säkerställa en tydlig koppling mellan den strategiska företagsledningen av våra bolag, och faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle. Det direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos varje bolag.

Uppföljning av respektive bolags strategiska initiativ och handlingsplaner sker genom regelbundna avstämningar där koncernledning och respektive bolagsledning går igenom framdrift och resultat.

Årligen görs en revision av varje bolags affärsplan för de kommande åren. De strategiska planerna uppdateras årligen och de fastställs av koncernens styrelse. För att utveckla hållbarhetsarbetet, öka kunskapsöverföring och lärande mellan bolagen finns ett Hållbarhetsråd inom koncernen sedan 2014.

Med undantag av det senaste förvärvade bolaget (Morgana AB) infriar bolagen i Sverige, Norge och Tyskland kravet på att vara certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Ledningssystemen inom Lammhults och Abstracta är certifierade och godkända enligt såväl ISO 9001, ISO 14001 som OHSAS 18001 där en övergång till ISO 45001 kommer att ske. Morgana AB bedriver anmälningspliktig verksamhet pga sin lackeringsverksamhet. Övergång till UV-härdande lacker har skett vilket markant har reducerat användningen av lösningsmedel.

Övergripande hållbarhetsmål

Lammhults Design Group arbetar efter fyra övergripande hållbarhetsmål för att nå en hållbar affärs- och samhällsutveckling samt ständig förbättring. Dessa är en del av vår hållbarhetsplattform för styrning och prioritering av hållbarhetsarbetet i bolagen.

Kenneth Ståhl, ansvarig för lanseringen av S70 och VD under följande ca 20 åren berättar:

”1968 kom möbelserien S70 där S stod för stål/Ståhl men också för formen S och 70 stod för en tanke på att serien skulle bli 1970-talets möbler. Med sina tjocka stålrör i enkla former anknöt möblerna till sina historiska föregångare, men hade också ett mycket nydanande och samtida uttryck. Formspråket var lekfullt och alla seriens delar målades i starka signalfärger för att understryka det moderna uttrycket. S70 var en hel familj av möbler och omfattade tolv produkter, med allt från stolar, bord, sängar till klädhängare och askkoppar. Serien blev mycket framgångsrik, både i Sverige och utomlands och verkade som ett genombrott för de unga formgivarna men också för Lammhults kommande exportsatsningar.”

 

 1. Se till att Lammhults Design Group kärnvärden, sociala och miljömässiga principer erkänns och integreras i varje företags verksamhet
  Under året har samtliga bolag arbetat vidare med sina viktigaste initiativ och handlingsplaner för långsiktig hållbar lönsam tillväxt. Strategiplanerna har lagts fast av styrelsen. Hållbarhet i dess alla aspekter är ett av fundamenten. Andra fundament är entreprenörskap, kundinsikt och innovation.
 2. Se till att vi arbetar med socialt och miljömässigt ansvarsfulla leverantörer
  De höga kraven i Möbelfakta på ett systematiskt arbetssätt stärker arbetet kring socialt ansvarstagande. Extern revision av rutiner och arbetssätt för val och uppföljning av leverantörer gäller sedan 2016 för att upprätthålla Möbelfaktagodkännande. Sammantaget är det enbart tre procent av de samlade inköpen under 2017 som kommer från riskländer som Kina och Turkiet. Från och med 2017 har en ny rutin införts där VD i respektive bolag skall godkänna nya leverantörer.
 3. Öka andelen hållbar träråvara i våra produkter och stödja hållbart skogsbruk
  Att säkerställa köp av träråvara från hållbart skogsbruk (FSC-, PEFC-certifierat eller motsvarande) är en förutsättning för Möbelfakta och Svanen. Under året har ytterligare tio st produkter blivit märkta och totalt finns nu 82 produkter/serier Möbelfaktamärkta. Antalet produkter som är godkända enligt Svanens kriterier är 23 st.
 4. Minska miljöpåverkan av våra produkter och tjänster
  Design för lång produktlivslängd och att reducera energianvändning, öka andelen förnyelsebara råvaror, öka andelen av återvunna material samt att utforma produkter för ökad återvinning och utbytbarhet är centrala delar i bolagens utvecklingsarbete. Stolen Campus firade under året 25 år vilket är ett exempel på hållbarhet. Fora Form redovisar sedan 2016 klimatavtrycket för stor del av sin kollektion. Under de tre senaste åren har CO2-emissionerna från uppvärmning och elanvändning reducerats med 23 procent för jämförbara enheter.